Wsparcie społeczno-obywatelskie i prawne

Wsparcie społeczno obywatelskie i prawne

Opracowanie i przekazanie rodzinom osób niepełnosprawnych skonkretyzowanych i zindywidualizowanych informacji o różnych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsekwencjach, wspieraniu ich – z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji – w dokonywaniu wyboru sposobu postępowania oraz, w razie potrzeby, sporządzaniu wspólnie z nimi planu działania i pomocy w jego realizowaniu. Celem ogólnym działań jest polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz zwiększenie dostępności porad społeczno-obywatelskich i prawnych. Cel ten jest w szczególności realizowany poprzez:

• udzielanie bezpłatnych porad i informacji społeczno-obywatelskich i prawnych w pełnym zakresie m.in. prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, zatrudnienia, własności, spraw mieszkaniowych, spadkowych i finansowych, karnych i innych;

• zwiększenie wiedzy w zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz informowanie o prawach i obowiązkach, także o zakresie działania różnych instytucji publicznych (np. kuratorzy, policja, Ośrodki Pomocy Spolecznej, samorząd terytorialny), jak również wspieranie ich w kontaktach z tymi instytucjami;

• wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w zakresie ochrony ich praw oraz ich reintegracja społeczna.

Doradca Społeczny

mgr Barbara Zulewska

Prawnik

mgr Katarzyna Szot