Rehabilitacja

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej (NFZ)        

       Oddział dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do ukończenia 18 r.ż.

       Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek Wczesnej Interwencji (PFRON)