Terapia pedagogiczna

  Celem głównym jest usamodzielnienie i poprawa funkcjonowania społecznego w oparciu o działania na rzecz wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego.

  Cele operacyjne to:

  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
  • eliminowanie niepowodzeń i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych

  Poprawa funkcjonowania oraz wyrównywanie opóźnień w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży odbywa się poprzez:

  • zdobywanie wiedzy i jej wykorzystywanie,
  • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,
  • nauka i doskonalenie samoobsługi,
  • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
  • rozwijanie sprawności małej motoryki,
  • wyciszanie emocji, tworzenie pozytywnego stosunku do zwierząt (dogoterapia)
  • nauka umiejętności posługiwania się narzędziami (sztućce, nożyczki, pędzel, długopis itp)
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych

  Metody pracy:

  Terapia pedagogiczna jest to specjalistyczne działanie mające na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych biorących udział w procesie nabywania wiedzy, umiejętności czytania i pisania. Ważnym aspektem oddziaływań

  terapeutycznych jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, dotykających dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen. Podstawą terapii pedagogicznej jest diagnoza, która stanowi punkt wyjścia dla dalszych oddziaływań terapeutycznych, a zwłaszcza diagnoza interdyscyplinarna, czyli opracowana przez zespół różnych specjalistów.

  Diagnoza obejmuje informacje z zakresu:

  • społecznego (przedstawienie środowiska rodzinnego i szkolnego)
  • medycznego (ogólny rozwój fizyczny, stan zdrowia dziecka)
  • psychologicznego (ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, ocena stanu psychicznego, procesów uspołeczniania oraz ocena osobowości)
  • pedagogicznego (ocena poziomu wiedzy)

  Wstępny etap terapii ma na celu przede wszystkim nawiązanie kontaktu między terapeutą a dzieckiem, ( zaufanie do terapeuty), ustalenie zasad współpracy, przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu grafomotoryki na materiale bezliterowym, przeprowadzenie testu czytania oraz wdrażanie do schematu jednostki zajęciowej, co umożliwia budowanie poczucia bezpieczeństwa (przewidywalna kolejności ćwiczeń) u dzieci. To pozwala na wzrost poczucia własnej wartości u dziecka i nabrania wiary we własne siły. Etap właściwy opiera się na realizacji ćwiczeń zawartych w programie indywidualnie dobranym do możliwości beneficjenta. Program zakłada stymulowanie rozwoju dziecka w obszarze jego dysfunkcji.

  W czasie terapii pedagogicznej terapeuta przeprowadza w formie zabawy lub gry m.in.:

  • treningi manipulacji: czynności samoobsługowych, rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną, ćwiczenia: paluszkowe, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulacji sensorycznej, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej;
  • naukę czytania, słuchania ze zrozumieniem,
  • wyrównywanie opóźnień szkolnych.

  Kadra: mgr Ewa Biegun