Warsztat Terapii Zajęciowej w Opolu

Misja

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu działa od 1993r.  Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Uczestnikami Warsztatu są osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej  (pkt. 4 orzeczenia w części WSKAZANIA DOTYCZĄCE ).
Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość nauki, rozwijania i podtrzymywania umiejętności życia codziennego, umiejętności społecznych oraz praktycznych umiejętności zawodowych pożądanych w procesie aktywizacji zawodowej.

Cele

  • Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  • Stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy warunków do pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, wpływanie na mentalność społeczną, budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie odrzucając uprzedzenia i stereotypy.

  • Rozwiniecie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.

  • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.

  • Rozwinięcie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Zadania rehabilitacji zawodowej realizujemy poprzez udział w pracach społecznie użytecznych, warsztatach podnoszących kwalifikacje oraz organizację praktyk zawodowych, których celem jest rozwijanie kompetencji zawodowych na otwartym rynku pracy.

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są imprezy o charakterze integracyjnym, rekreacyjnym, kulturalnym, itp. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym miasta Opola, zwiedzamy ciekawe miejsca, wychodzimy do kina, restauracji, teatru. Uczestniczymy w zawodach sportowych, konkursach i turniejach.