Formy terapii/ rehabilitacji

Formy pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

Szereg działań mających na celu naukę samodzielnego wykonywania czynności codziennych : samoobsługi, czynności higienicznych, zajęcia kulinarne, porządkowe, korzystanie ze środków komunikacji.

Proponowane działania uczą samodzielności, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Różnorodna oferta pozwala na wybór aktywności, która odpowiada zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym uczestników. Realizujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, stolarskie oraz zajęcia sensoryczne w sali doświadczania świata.

Własnoręczny podpis nie dla wszystkich jest łatwy dlatego prowadzimy działania o charakterze edukacyjnym. Mają na celu utrzymanie i rozwijanie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wiedzy o otaczającym środowisku a także ćwiczenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Grupowe zajęcia ogólnousprawniające promują aktywność fizyczną, uczą szacunku, pracy zespołowej, współzawodnictwa. Rehabilitacja fizyczna nakierowana na indywidualne potrzeby uczestników ze współistniejącymi schorzeniami neurologicznymi i narządu ruchu.

Aktywność w czasie wolnym to ważna umiejętność społeczna. Pozwala rozwijać zainteresowania, umiejętności, talenty. Wspólna zabawa integruje nie tylko uczestników, ale także rodziny.

Umiejętność szanowania innych osób jest niezbędna do bycia w grupie, w rodzinie. Uczymy naszych uczestników jak dbać o relacje z przyjaciółmi i osobami bliskimi, ale także zasad zachowania w przestrzeni publicznej.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez psychologa. Poradnictwo w sytuacjach trudnych obejmuje zarówno spotkania indywidualne jak również rodzinne.

Praca zawodowa jest marzeniem wielu naszych podopiecznych. Z sukcesami wspieramy ich w dążeniu do tego celu systematycznie podnosząc .