Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w 2023 r. | Opole, ul. Mielęckiego 4A

Fundacja Dom Rodzinnej rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym zaprasza do składania ofert na świadczenie usług sprzątania w 2023 r.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
ul. Mielęckiego 4A
45-115 Opole

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w budynku przy ul. Mielęckiego 4A na powierzchni około 700 m2.

Zakres prac porządkowych w Załączniku nr 1.

Wykonawca usługę sprzątania będzie wykonywał pomiędzy godziną 15.00 a 19.00.

Wykonawca odpowiada za organizację usług.

 

3. Termin realizacji zamówienia :

Od 06.01.2023r. na czas nieokreślony.

 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

 

5. Termin złożenia oferty:

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, ul. Szymanowskiego 1,     45-724 Opole

„Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w 2023 r.”

lub na adres mailowy: do 13.12.2022r. do godziny 12.00.

Oferty, które wpłyną po wymienionym powyżej terminie nie będą uwzględniane.

 

6. DODATKOWE INFORMACJE:

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 77 459 81 22.