Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Badania Sprawozdania Finansowego

logo

Zapytanie ofertowe

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZICI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM za rok 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA W/W BADANIA.

 

 Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym  zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta za w/w badania.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

  1. Miejsce badania: siedziba Fundacji- ul. Szymanowskiego 1 w Opolu
  2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na zebraniu Rady Fundacji zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2020 w celu złożenia wyjaśnień i informacji,
  3. Biegły rewident w razie potrzeby będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu dotyczących spraw finansowych Fundacji,

Badanie za rok 2020 musi zostać zakończone do 15 marca 2021 włącznie z przekazaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Oferta musi zawierać następujące dane:

  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Fundacja;
  2. cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta
  3. wstępny harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
  4. wzór umowy
  5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat;

informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).

Termin nadsyłania ofert: 19.10.2020

 Adres nadsyłania ofert: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, ul. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole lub na adres email: lub

Dodatkowych informacji (nie udostępnionych w karcie informacyjnej) udzieli Główna Księgowa, Pani Janina Kural tel. 77/ 4598112 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub e-mail:   

O wyniku wyboru oferent zostanie poinformowany w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Fundacji.

Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REGABILITACJI DZCI Z PORAZENIEM MÓZGOWYM

Ul. Szymanowskiego 1

45-724 Opole

Nip: 754 20 98217

Regon: 530877543

KRS 000007685

Statut fundacji dostępny na stronie: https://fundacja-dom.opole.pl/

Wielkości osiągnięte w 2019 roku z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

8  083 690,19

Pozostałe przychody operacyjne

902 074,53

Przychody finansowe

419,37

Wynik finansowy netto

-64559,44

Suma bilansowa

             10 191 727,75

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2020 roku

134,3

Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu:

– wprowadzenie;

– bilans;

– rachunek zysków i strat;

– informacja dodatkowa