„Bądź aktywny – włącz się”

Bądź aktywny – włącz się”  to projekt skierowany do 10 osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z terenu powiatów: m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. opolskiego oraz co najmniej 20 osób z ich otoczenia -rodziców/opiekunów, którzy w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wymagają objęcia programem aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i usług integracji społecznej i zawodowej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie integracji i aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 10 osób niepełnosprawnych i 20 osób z ich otoczenia -poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. 1. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 osób niepełnosprawnych w pracowniach Zakładu Aktywności Zawodowej. Dla każdego uczestnika zaplanowano udział w 2 szkoleniach specjalistycznych w wymiarze 180h (18 h kursu i 162 h praktyki/stażu na stanowisku pracy) w danej pracowni ZAZ. 2. Podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy. 20 osób (rodziców/opiekunów) z otoczenia osób niepełnosprawnych otrzyma wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, pedagogiczne, obywatelskie i społeczne, prawne. Dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zaplanowano szereg spotkań indywidualnych jak również w grupach z udziałem psychologa, pracownika socjalnego i pedagoga. „Bądź aktywny – włącz się” to projekt realizowany przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie – 8.2 Włączanie społeczne. Czas trwania projektu: 01.12.2017 r. do 31.01.2020 r. Całkowita wartość projektu: 666 900,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 633 555,00 zł.  

Logo Projekty2018

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.