„Bądźmy aktywni – razem”

Bądźmy aktywni – razem” to projekt w ramach którego wsparciem zostanie objętych 30 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z terenu powiatów: m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. opolskiego oraz co najmniej 20 osób z ich otoczenia – rodziców/opiekunów, którzy w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wymagają objęcia programem aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i usług integracji społecznej i zawodowej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie integracji i aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 30 osób niepełnosprawnych i 20 osób z ich otoczenia ON poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Będą one realizowane poprzez:
  1. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 osób niepełnosprawnych w pracowniach Zakładu Aktywności Zawodowej (kursy i staże na stanowiskach pracy).
  2. Świetlica Terapeutyczna dla 20 osób niepełnosprawnych, której celem będzie wyprowadzenie z niesamodzielności, wspomaganie rozwoju psychicznego i społecznego, rozwijanie zainteresowań, integrację.
  3. Podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy. 20 osób (rodziców/opiekunów) z otoczenia osób niepełnosprawnych otrzyma wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, pedagogiczne, obywatelskie i społeczne, prawne.
  4. Organizację portierni w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, w której zatrudnione zostaną osoby niepełnosprawne, które zrealizują program aktywizacji społeczno-zawodowej.
  “BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!” to projekt realizowany przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie – 8.2 Włączanie społeczne. Czas trwania projektu 01.12.2017 r. do 31.01.2020 r. Całkowita wartość projektu 1 282 524,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 218 397,80 zł.  

Logo Projekty2018

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.