Projekt “WSKOCZ DO SIECI”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

uczestniczy w projekcie “Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

 

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej, w tym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Departament  Wdrażania europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości 20 597,59 PLN.